Regulamin koła 3P

Koło naukowe, które przyjmuje nazwę „Koła Naukowego 3P Projektowanie Produktów klasy P i działa w Zakładzie PKM przy IBiEM na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podstawą powstania i działania koła jest ustawa z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Zadaniem Koła Naukowego 3P jest:
 1. Integrowanie środowiska studenckiego UZ.
 2. Organizowanie ciekawych wystaw i wykładów tematycznych, spotkań z przedstawicielami firm przemysłowych oraz imprez okolicznościowych.
 3. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, rozwijanie kontaktów między studentami naszego wydziału i firmami branżowo związanymi z Wydziałem Mechanicznym.
 4. Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej.
 5. Zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy technicznej.
 6. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych.
 7. Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowych.
 8. Organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych.
 9. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólno rozumianego projektowania technicznego, w tym także technologiczności konstrukcji, zastosowania nowoczesnych systemów Cax oraz metod projektowania.
 10. Organizowanie otwartych seminariów i szkoleń z zakresu projektowania produktów.

§ 2

Opiekę nad działalnością sprawują:
dr inż. Marek Malinowski dr inż. Tomasz Belica

§ 3

 1. Członkami Zwyczajnymi Koła mogą być studenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego do stopnia doktora włącznie.
 2. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego od stopnia doktora habilitowanego mogą ubiegać się o członkostwo honorowe. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. O przyjęciu na poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem i resztą członków koła.

§ 4

Koło wobec władz uczelni reprezentuje przewodniczący koła, wybrany przez członków na okres jednego semestru.

§ 5

 1. Władzami koła są:
  • Walne zebranie członków koła, które jest najwyższą władzą koła i wybiera przewodniczącego zebrania.
  • Przewodniczący koła
  • Zastępca przewodniczącego koła;
  • Sekretarz
 2. Członkowie koła mogą w głosowaniu tajnym wybrać ze swego grona zastępców przewodniczącego.

§ 6

Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz stanowią zarząd koła.

§ 7

Kadencja zarządu koła trwa jeden semestr.

§ 8

W przypadku ustania członkostwa któregokolwiek członka zarządu koła ogłasza się wybory uzupełniające przeprowadzane na walnym zebraniu członków koła.

§ 9

Koło prowadzi działalność statutową poprzez: integrowanie środowiska studenckiego, organizację wystaw, wycieczek do zakładów pracy, wykładów, rozwijanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, współpracę z innymi uczelniami, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólno rozumianego projektowania technicznego i technologiczności konstrukcji.

§ 10

 1. Walne zebranie członków koła może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez członków koła zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała władz koła może być uchylona przez Rektora UZ w przypadku jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także aktami prawnymi UZ.

§ 11

Zarząd Koła przedkłada Rektorowi wniosek o zarejestrowanie Koła.

§ 12

Koło Naukowe 3P Projektowanie Produktów klasy P nie posiada osobowości prawnej.

§ 13

 1. Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:
  • Podjęcia przez uczestników walnego zebrania uchwały o rozwiązaniu.
  • Zmniejszeniu się składu osobowego do 3 osób.
 2. Jeżeli liczba członków koła zmniejszy się do 4, działalność koła ulega zawieszeniu.
 3. W razie rozwiązania Koła jego majątek przechodzi w całości na rzecz Zakładu PKM przy Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§ 14

 1. Zmiany w Statucie Koła mogą nastąpić jedynie w wyniku decyzji Walnego Zebrania podjętej w drodze tajnego głosowania.

§ 15

 1. Koło nie pobiera składek od swoich członków.
 2. Działalność Koła finansowana jest ze środków otrzymanych od stosownych władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także w wyniku darowizn, zapisów, dotacji itp. na rzecz Koła.
 3. Finansami Koła kieruje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.

§ 16

Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu 10.03.2005

§ 17

Koło jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich, który prowadzi Rektor UZ w Zielonej Górze.